Strona główna   ::    Człowiek - istota przedsiębiorcza   ::    Gospodarka rynkowa   ::    Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Instytucje gospodarki rynkowej   ::    Państwo w gospodarce rynkowej   ::    Obywatel w gospodarce rynkowej
Integracja gospodarcza ze światem   ::    Redakcja   ::    Linki   ::    Kontakt
  Menu
Strona główna
  Nauka
Człowiek - istota przedsiębiorcza
Gospodarka rynkowa

Charakterystyka gospodarki rynkowej
Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej
Plan Balcerowicza
Rynek i jego funkcje
Popyt i podaż
Cechy gospodarki rynkowej
Rola pieniądza w gospodarce rynkowej
Gospodarstwo domowe

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Instytucje gospodarki rynkowej
Państwo w gospodarce rynkowej
Obywatel w gospodarce rynkowej
Integracja gospodarcza ze światem
  Redakcyjne
Redakcja
Linki
Kontakt

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI RYNKOWEJ

Gospodarka rynkowa charakteryzuje się dwiema zasadniczymi cechami:
dominacją prywatnej własności czynników produkcji oraz rynkową alokacyjną zasobów gospodarczych.
Reguły funkcjonowania gospodarki rynkowej
Z dwóch zasadniczych cech gospodarki rynkowej wynikają jej dalsze cechy oraz obowiązujące w niej reguły gry dotyczące m.in. motywów i celów działania podmiotów gospodarczych, stopnia ich samodzielności oraz zasad finansowania, charakteru więzi między nimi itd. Z cechami gospodarki związane są również jej główne walory i słabości.
Zalety i słabości gospodarki rynkowej
Analizując cechy gospodarki rynkowej wskazaliśmy przy okazji niektóre jej istotne zalety; są to m.in.:
-tendencja do racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych,
-efektywny system motywacyjny,
-duża innowacyjość gospodarki,
-dyscyplina finansowa przedsiębiorstw, związana z konkurencją i zasadą samofinansowania działalności gospodarczej,
-tendencja do samodzielnego ustalania się równowagi rynkowej,
-duża elastyczność gospodarki,
-dobry zaopatrzenie sklepów.
Nie jest to pełna lista zalet gospodarki rynkowej. Dlatego też warto podkreślić dodatkowo, że jak dotychczas kraje o rozwiniętej gospodarce rynkowej zapewniają swoim obywatelom najwyższy przeciętny poziom dobrobytu, gwarantując równocześnie najszerszy zakres swobód obywatelskich.
Gospodarka rynkowa ma też słabe strony. Wiążą się one przede wszystkim z pewnymi niedomaganiami rynku, wykorzystywanymi często w argumentacji na rzecz aktywnej roli państwa w gospodarce. W teoretycznej analizie słabości gospodarki rynkowej wskazuje się zwykle na kwestie, których rynek nie rozwiązuje wcale lub też rozwiązuje źle.


Portal wiedzy ekonomicznej NBP
© 2005. Design by Szablony.Maniak.Pl.