Strona główna   ::    Człowiek - istota przedsiębiorcza   ::    Gospodarka rynkowa   ::    Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Instytucje gospodarki rynkowej   ::    Państwo w gospodarce rynkowej   ::    Obywatel w gospodarce rynkowej
Integracja gospodarcza ze światem   ::    Redakcja   ::    Linki   ::    Kontakt
  Menu
Strona główna
  Nauka
Człowiek - istota przedsiębiorcza
Gospodarka rynkowa
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Instytucje gospodarki rynkowej
Państwo w gospodarce rynkowej
Obywatel w gospodarce rynkowej
Integracja gospodarcza ze światem

Wstęp
Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą
Unia Europejska
Proces globalizacji gospodarki i jego konsekwencje dla Polski
  Redakcyjne
Redakcja
Linki
Kontakt

Proces globalizacji gospodarki i jego konsekwencje dla Polski


Proces globalizacji dotyczy gospodarki światowej, stosunków międzynarodowych oraz kultury. Po roku 1989 również Polska podlega procesom globalizacji.

Pojęcie i przejawy globalizacji gospodarki.
Globalizacja gospodarki światowej polega na wzroście międzynarodowej wymiany gospodarczej i umiędzynarodowieniu produkcji, ale też prowadzi do wzrostu współzależności między państwami.
Proces globalizacji oznacza aktywizację rynków kapitał owych i pieniężnych. W połowie lat osiemdziesiątych dzienny obrót na rynkach walutowych wynosiła około 200 mln $ a w 1996 roku osiągnął już kwotę 1,2 mld $. Jednym z czynników powodujących taki wzrost było podwojenie liczby państw, które podpisały VII artykuł Statutu MFW, zobowiązujący do zapewnienia swobody przepływu kapitału.

Globalizacja a polityka
Proces globalizacji dotyczy nie tylko spraw ekonomicznych. W ostatnich latach można o nim mówić również w odniesieniu do szeroko rozumianego porządku międzynarodowego. Globalizacja wiąże się z podejmowaniem ważnych dla społeczności międzynarodowej decyzji, na przykład dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego, wymiany handlowej, w nielicznych ponadnarodowych instytucjach takich jak ONZ, WTO i organizacje regionalne. Proces globalizacji poważnie wpłynął na sposób realizowania polityki zagranicznej państwa. Globalizacja powoduje również dominację ekonomii nad polityką, co zwolennicy globalizacji przyjmują z entuzjazmem, a jej przeciwnicy postrzegają jako poważne zagrożenie dla demokracji.
W ramach procesu globalizacji organizuje się corocznie Światowe Forum Gospodarcze w Davos. Uczestniczą w nim nie tylko szefowie wielkich korporacji gospodarczych i finansowych, ale również politycy.

Ruch antyglobalistyczny
Globalizacja ma na świecie liczną i bardzo aktywną grupę przeciwników. Przeciwnicy globalizacji gospodarki światowej wskazują na szereg zagrożeń. Ich zdaniem postęp naukowo - techniczny pogłębia i tak duże dysproporcje rozwojowe między Północą a Południem. Dzieli państwa na te, które uczestnicz a integracji oraz te, które ze względu na zacofanie cywilizacyjne w tych procesach nie mogą brać udziału. Efektem jest marginalizacja pewnych regionów, na przykład krajów afrykańskich.
Entuzjaści globalizacji dostrzegają w niej same korzyści - rozwój cywilizacyjny świata i znoszenie barier między narodami. Wśród zwolenników dominują przede wszystkim przedsiębiorcy i finansiści. Krytycy globalizacji wskazują na zagrożenia związane z pogłębianiem się różnic między państwami, destabilizacją gospodarek słabszych państw, a także wzrostem zjawisk patologicznych w gospodarce i finansach.

Problemy ekonomiczne współczesnego świata
Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym stanowią jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. W drugiej połowie XX wieku ukształtował się podział świata na bogatą Północ oraz ubogie Południe, czyli tak zwane kraje Trzeciego Świata . Problemem tej części świata jest między innymi przyrost naturalny i związane z nim przeludnienie.
Zobacz tabelę pokazującą przykłady dysproporcji we współczesnym świecie
We współczesnym świecie problemy demograficzne należą do najpoważniejszych. Na początku naszej ery liczba mieszkańców Ziemi wynosiła około 200-400mln i w kolejnych wiekach tylko nieznacznie wzrastała. Największe tempo wzrostu ludności charakteryzuje kraje słabo rozwinięte. Ponad połowa mieszkańców Ziemi zamieszkuje Chiny, Indie, Indonezję, Brazylię, Bangladesz, Pakistan. Nigerię i Meksyk.

Zobacz przewidywaną krzywą wzrostu populacji Ziemi.

Niski poziom ekonomiczny krajów Południa pociąga za sobą różne problemy, w tym szczególnie bolesne: ubóstwa, głodu i niedożywienia. W latach dziewięćdziesiątych, w porównaniu z poprzednią dekadą, liczba ludności żyjących w skrajnej nędzy wzrosła dwukrotnie i osiągnęła miliard osób. Obecnie około 56% globalnej konsumpcji przypada na najbogatsze państwa, które zamieszkuje 15% populacji naszego globu. Na biedne kraje zamieszkałe przez 40% mieszkańców Ziemi przypada zaledwie 11% światowej konsumpcji. Przyczyny problemów żywnościowych należy upatrywać między innymi w niekorzystnej strukturze produkcji rolnej na świcie. Działanie zmierzające do złagodzenia problemów żywnościowych prowadzi między innymi Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Poważnym problemem związanym z kwestią wyżywienia są trudności zaopatrzenia mieszkańców Ziemi w wodę. Obecnie około 140mln osób żyje w strefach głębokiego deficytu wody. Prognozy również i tym razem są pesymistyczne: przewiduje się, że do 2050 roku prawie połowa mieszkańców naszego globu będzie miała kłopoty z zaopatrzeniem w wodę.


Portal wiedzy ekonomicznej NBP
© 2005. Design by Szablony.Maniak.Pl.